Miks loodi ja millega tegeleb Elu Huvitavaks MTÜ?

Mittetulundusühing nimetusega MTÜ Järveküla Elu huvitavaks (edaspidi MTÜ) on
Järveküla Lasteaia (edaspidi Lasteaed) arengust huvitatud isikute vabatahtlikkuse
alusel ühinenud kasumit mitte taotlev organisatsioon.

MTÜ eesmärgiks on Järveküla Lasteaia tegevuse igakülgne toetamine.
MTÜ põhitegevusteks on:
a) lasteaia huvitegevuse läbiviimise toetamine ja abistamine;
b) heategevuslike ürituste organiseerimine ja korraldamine;
c) lasteaia tegevuse toetamiseks vajalike rahaliste vahendite hankimine. Selleks korraldab
MTÜ sihtotstarbelisi korjandusi, kultuuri- ja tuluüritusi, võtab vastu annetusi, sponsorlust,
kingitusi ja pärandusi oma ülesannete täitmiseks, taotleb rahastust läbi erinevate avalike
projektide, fondide jms;
d) lasteaia huvitegevuste organiseerimine ja läbi viimine;
e) looduse- ja keskkonnakaitse teemade ja projektide taotlemine ning haldamine;
f) kunsti- ja loometegevuste koolituste korraldamine ja projektide taotlemine;
g) lasteaia õpetajate, assistentide ning personali koolituste korraldamine, läbi viimine ja
projektide taotlemine;
h) lasteaia tegevust toetavate õppematerjalide välja andmine ja koolituste korraldamine;
i) täidab muid oma eesmärgiga kooskõlas olevaid ülesandeid.